De algemene voorwaarden van Kroon Liften 

Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid
I. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die Kroon liften B.V. doet, op alle overeenkomsten die zij sluit en op alle overeenkomsten die hiervan
het gevolg kunnen zijn.
II. De aanbieder/leverancier is Kroon Liften B.V. Deze wordt tevens aangeduid als opdrachtnemer. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever.
III. Bij strijd tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, Kroon Liften B.V., gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gelden de
bepalingen uit de overeenkomst.

Artikel 2: Aanbiedingen
I. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 60 dagen na dagtekening.
II. Als opdrachtgever aan Kroon Liften B.V. gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag Kroon Liften B.V. uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding
hierop baseren.
III. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting.

Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom
I. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Kroon Liften B.V. de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur enz.
II. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van Kroon Liften B.V. ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in
rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet worden gekopieerd, gebruikt
of aan derden getoond. Opdrachtgever is aan Kroon Liften B.V. per overtreding van deze bepaling een boete verschuldigd van € 5.000. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
III. Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 op eerste verzoek binnen de door Kroon Liften B.V. gestelde termijn retourneren. Bij
overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan Kroon Liften B.V. een boete verschuldigd van € 250 per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond
van de wet worden gevorderd.

Artikel 4: Adviezen, ontwerpen en materialen
I. Opdrachtgever kan zich geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van Kroon Liften B.V. krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de
opdracht.
II. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen, berekeningen, ontwerpen en voor de functionele geschiktheid van door of
namens hem voorgeschreven materialen.
III. Opdrachtgever vrijwaart Kroon Liften B.V. voor elke aanspraak van derden met
IV. betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en dergelijke.
V. Opdrachtgever mag de materialen die Kroon Liften B.V. wil gebruiken vóórdat deze worden verwerkt voor eigen rekening (laten) onderzoeken. Als Kroon Liften
B.V. hierdoor schade lijdt, komt deze voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 5: Levertijd
I. De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door Kroon Liften B.V. bij benadering vastgesteld.
II. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat Kroon Liften B.V. er van uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem
op dat moment bekend zijn.
III. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaan pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens,
definitieve, goedgekeurde tekeningen enz. in het bezit zijn van Kroon Liften B.V., de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.
IV. a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke Kroon Liften B.V. bekend waren toen hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan
Kroon Liften B.V. de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd nodig om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van Kroon Liften B.V. kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
b. Als er sprake is van meerwerk worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd nodig om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten)
leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van Kroon Liften B.V. kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden
uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.
c. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door Kroon Liften B.V. worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van Kroon Liften B.V. kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra
de planning dit toelaat.
d. Als er sprake is van onwerkbaar weer worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ontstane vertraging.
e. Overschrijding van de overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 6: Risico-overgang
I. Levering vindt plaats af fabriek het risico van de zaak gaat over op het moment dat Kroon Liften B.V. deze ter beschikking stelt aan opdrachtgever.
II. Ongeacht het bepaalde in lid 1 zal Kroon Liften B.V. tot aan de afleverlocatie het risico dragen, mits opdrachtgever en Kroon Liften B.V. overeen zijn gekomen
dat opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust in dat geval op opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze
risico’s verzekeren.

Artikel 7: Prijswijziging
I. Een stijging van kostprijsbepalende factoren ontstaan in een periode van 90 dagen na het sluiten van de overeenkomst mag door Kroon Liften B.V. worden doorberekend aan opdrachtgever als de nakoming van de overeenkomst ten tijde van de stijging nog niet is voltooid.
II. Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging zoals bedoeld in lid 1 te voldoen tegelijk met betaling van de hoofdsom of de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.
III. Als er goederen door opdrachtgever worden aangeleverd en Kroon Liften B.V. bereid is deze te gebruiken, mag opdrachtnemer maximaal 20% van de marktprijs
van de aangeleverde goederen in rekening brengen.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht
I. Kroon Liften B.V. heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te
verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen na te komen.
II. Onder omstandigheden die niet door opdrachtnemer te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van Kroon Liften B.V. niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of
diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.
III. Kroon Liften B.V. is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst
kan pas na afloop van deze termijn en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen worden ontbonden. Partijen hebben in dat 
geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

Artikel 9: Omvang van het werk
I. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en anderen beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig zijn
verkregen.
II. In de prijs van het werk zijn niet begrepen:
a. de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, beton-, funderings-, metsel-, tirnmer-, tegel-, stukadoors-, schilder-, behangers-, steiger-, herstel-, of ander bouwkundig
werk en werkzaamheden aan cv-installaties en dergelijke;
b. de kosten voor aansluiting van gas, water, elektriciteit, telefoon of andere infrastructurele voorzieningen;
c. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige zaken;
d. de kosten voor horizontaal en verticaal transport op de bouwplaats;
e. de kosten voor afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;
f. reis- en verblijfkosten.
h. de kosten voor het aanbrengen en verwijderen van veiligheidsvoorzieningen
i. de kosten voor het leveren en in de bouwkundige constructie aanbrengen van ankerrails, hijsbinten, schroefhulzen en boorankers;
j. de kosten en werkzaamheden voor het maken, houden, aanhelen en zonodig dichten van openingen in bouwkundige constructies in, om en naar de lift

Artikel 10: Wijzigingen in het werk
I. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:
a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek (wijzigingen in het werk of de voorwaarden van uitvoering van het werk);
b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
c. in geval van afwijkingen van de bedragen stelposten en van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden met meer dan 10%wordt afgeweken.
II. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht.
Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst.
III. Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag opdrachtnemer bij de eindafrekening 10%van het verschil van de saldi bij opdrachtgever
in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat het gevolg is van een verzoek van opdrachtnemer.

Artikel 11: Uitvoering van het werk
I. Opdrachtgever zorgt ervoor dat door of namens derden uit te voeren (bouwkundige) werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van Kroon Liften
B.V. behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt en dat Kroon Liften B.V. zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten. Indien niettemin vertraging als bedoeld in dit artikel ontstaat, dient opdrachtgever opdrachtnemer hiervan terstond in kennis te stellen.
II. De opdrachtgever zorgt voor eigen rekening en risico dat:
a. de plaats waar Kroon Liften B.V. de werkzaamheden uit moet voeren bereikbaar is, onder meer via een verharde weg, d.w.z. een door vrachtwagens en mobiele
kranen berijdbare weg, en een opening in de gevel aanwezig is waardoor goederen in de ruimte waarin de montage plaatsvindt kunnen worden gebracht;
b. de ruimte waarin de werkzaamheden plaats moet vinden schoon, droog en water- en winddicht is en de vloeren berijdbaar zijn voor de rolsteigers om een
ononderbroken voortgang der montage te waarborgen. Met de rolsteigers kunnen werkzaamheden tot 4 meter boven de afgewerkte vloer uitgevoerd worden. Bij
werkzaamheden boven 4 meter moet opdrachtgever zorgdragen voor steigers, werkvloeren e.d.;
c. adequate en veilige hulpwerktuigen voor het horizontaal en verticaal verplaatsen van voor het werk benodigde zware onderdelen tijdig aanwezig zijn. De verplichtingen van opdrachtgever omvatten mede het bedienen van genoemde hulpwerktuigen, het aanbrengen en na gebruik weer verwijderen van werkverlichting en
werkvloeren met beschermingen op de plaatsen waar lifttechnische werkzaamheden moeten worden verricht;
d. de elektra, die nodig is voor het uitvoeren van de werkzaamheden van Kroon Liften B.V. tijdig en kosteloos op ten hoogste 5 meter afstand van het werkobject ter
beschikking is;
e. gedurende de uitvoering van de lifttechnische montage aan Kroon Liften B.V. op een goed bereikbare plaats nabij de liftschacht een droge, verwarmde, verlichte
en goed afsluitbare ruimte van voldoende grootte ter beschikking wordt gesteld, uitgevoerd volgens de eisen van de Arbo-wet en -regelgeving. De bedoelde ruimte
kan dienen als onderkomen voor het personeel van opdrachtnemer, hun persoonlijke eigendommen en het opslaan van de te verwerken materialen en gereedschappen;
f. bij aanvang van het werk alle noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen zijn getroffen zoals, vangnetten, randbeveiligingen, bevestigingspunten voor vanglijnen en
andere voorzorgsmaatregelen waaronder afzettingen van onderliggende terreinen of werkvloeren en deze gedurende het werk worden gehandhaafd. Alles zodanig
dat wordt zorg gedragen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor de monteurs, welke omstandigheden voldoen aan de eisen, welke door of krachtens
de Arbo-wet en/of enig andere nationale, dan wel internationale regeling ter zake, aan de werkgever en/of de bouwplaats worden gesteld;
g. de elektrische voedingsleidingen voor kracht en verlichting met inbegrip van de daarin aan te brengen toestellen zoals hoofdschakelaars, groepsschakelaars en
beveiligingen tijdig zijn geleverd en bij de besturingskast zijn aangebracht, op de plaatsen die door de opdracht nemer zijn aangegeven;
h. de verlichting, noodverlichting en wandcontactdozen in de liftmachineruimte, de verlichting van de schacht en de schachttoegangen, alsmede de verwarming en
ventilatie van de lift machineruimte en zo nodig van de schacht tijdig zijn geleverd en aangebracht;
i. Onder tijdig wordt wat betreft de bouwkundige liftschacht en liftmachineruimte verstaan: voorafgaande aan aanvang van de liftmontage op het bouwwerk.
III. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer, in geval van overtreding van de in lid 11.2 sub f genoemde regels, voor de daaruit voortvloeiende kosten, waaronder
nadrukkelijk begrepen kosten voortvloeiende uit eventuele sancties en/of aanwijzingen door de Arbeidsinspectie.
IV. Kroon Liften B.V. is niet aansprakelijkheid voor voorzieningen, middelen, materialen, hulpmaterialen, en onderdelen zoals bijvoorbeeld machines, steigers,
stellages, voertuigen, liften, ladders en dergelijke, die door opdrachtgever zelf ter beschikking zijn gesteld.
V. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, onder andere als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of beschadiging, aan zaken van Kroon Liften B.V., van
opdrachtgever en/of van derden, zoals gereedschappen en voor het werk bestemde materialen, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden
verricht of op een andere overeengekomen plaats.
VI. Wanneer opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige leden van dit artikel niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de
werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra opdrachtgever alsnog aan al zijn verplichtingen voldoet en de planning van opdrachtnemer dit toelaat. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle voor Kroon Liften B.V. uit de vertraging voortvloeiende schade.

Artikel 12: Oplevering / inbedrijfstellen van het werk
I. Onder oplevering / inbedrijfstellen wordt in dit artikel verstaan, het door Kroon Liften B.V. geheel of gedeeltelijk conform artikel 12 onder II opleveren van het
werk aan de wederpartij.
II. Het werk wordt als opgeleverd / inbedrijfgesteld beschouwd wanneer:
a. opdrachtgever het werk geheel of gedeeltelijk heeft goedgekeurd;
b. het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd; 
c. opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk
kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;
d. opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en
die ingebruikname van het werk niet in de weg staan;
e. het werk is goedgekeurd door een keurende instantie.
III. Keurt opdrachtgever het werk niet goed, dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan Kroon Liften B.V..
IV. Keurt opdrachtgever het werk met gegronde reden niet goed dan zal hij Kroon Liften B.V. in de gelegenheid stellen de afgekeurde delen van het werk opnieuw
op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing.
V. Opdrachtgever vrijwaart Kroon Liften B.V. voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van
reeds opgeleverde delen van het werk.

Artikel 13: Aansprakelijkheid
I. Kroon Liften B.V. is aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Kroon Liften B.V. toe te rekenen
tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen Kroon Liften B.V. verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.
II. Als het voor Kroon Liften B.V. ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in lid
1 af te sluiten of daarna tegen redelijke condities te verlengen, is de vergoeding van de schade beperkt tot het bedrag dat door Kroon Liften B.V. voor de onderhavige
overeenkomst (exclusief BTW) in rekening is gebracht.
III. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
a. bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;
b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het aangenomen werk wordt toegebracht aan
zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt. Opdrachtgever dient maatregelen te treffen en zich
desgewenst tegen deze schade te verzekeren;
c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van Kroon Liften B.V..
IV. Kroon Liften B.V. is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens opdrachtgever aangeleverd materiaal ten gevolge van een niet deugdelijk uitgevoerde
bewerking. Op verzoek van opdrachtgever zal Kroon Liften B.V. de bewerking opnieuw uitvoeren, met door opdrachtgever voor diens rekening aangeleverd nieuw
materiaal.
V. Opdrachtgever vrijwaart Kroon Liften B.V. voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat
door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door Kroon Liften B.V. geleverde producten en/of materialen.
VI. de montage van liften door een externe bedrijf wordt uitgevoerd. Bij eventuele ondeugdelijkheid, dan wel schade aan gebouwen, personen, klanten, materialen is
Kroon Liften B.V. niet aansprakelijk.

Artikel 14: Garantie
I. Kroon Liften B.V. staat voor een periode van zes maanden na (op)Ievering / inbedrijfstelling in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie. Deze
periode wordt verlengd tot 12 maanden indien opdrachtgever binnen twee maanden na oplevering / inbedrijfstelling van de installatie met Kroon Liften B.V. een
onderhoudsovereenkomst sluit.
II. Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van werk dan staat Kroon Liften B.V.voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de
geleverde constructie en het gebruikte materiaal, mits hij vrij was in de keuze daarvan. Als blijkt dat de geleverde constructie en/of het gebruikte materiaal niet
deugdelijk zijn, zal Kroon Liften B.V. deze herstellen of vervangen. De delen die bij Kroon Liften B.V. hersteld of door opdrachtnemer vervangen worden, moeten
franco aan opdrachtnemer worden toegezonden. Demontage en montage van deze delen komen voor rekening van opdrachtgever. In het geval de installatie zich
buiten Nederland bevindt, komen ook de eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten voor rekening van opdrachtgever.
III. De ingevolge de garantieverplichting door Kroon Liften B.V. vervangen gebrekkige onderdelen worden zijn eigendom.
IV. Als blijkt dat een bewerking niet deugdelijk is uitgevoerd, zal Kroon Liften B.V. de keuze maken of hij:
- de bewerking opnieuw uitvoert. In dat geval moet opdrachtgever voor eigen rekening nieuw materiaal aanleveren;
- het gebrek herstelt. In dat geval moet opdrachtgever het materiaal franco aan opdrachtnemer terugzenden;
- opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.
V. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit de installatie en/of montage van een geleverde zaak dan staat Kroon Liften B.V. voor de in lid 1 genoemde
periode in voor de deugdelijkheid van de installatie en/of montage. Als blijkt dat de installatie en/of montage niet deugdelijk is uitgevoerd, zal Kroon Liften B.V. dit
herstellen. De eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van Kroon Liften B.V..
VI. Voor die onderdelen waarvoor opdrachtgever en Kroon Liften B.V. dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen geldt fabrieksgarantie. Als opdrachtgever
gelegenheid heeft gehad kennis te nemen van de inhoud van de fabrieksgarantie zal deze in de plaats treden van garantie op grond van dit artikel.
VII. Opdrachtgever moet Kroon Liften B.V. in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen en/of de bewerking opnieuw uit te voeren.
VIII. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer heeft voldaan.
IX. a. Geen garantie wordt gegeven zodra gebreken het gevolg zijn van: - normale slijtage;
- onoordeelkundig gebruik;
- niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
- installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden.
b. Geen garantie wordt gegeven op geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering, of op zaken die door opdrachtgever zijn voorgeschreven of
door of namens hem zijn aangeleverd.

Artikel 15: Reclamaties
Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij niet binnen twee maanden nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had
behoren te ontdekken schriftelijk bij Kroon Liften B.V. heeft gereclameerd.

Artikel 16: Niet nagekomen verplichtingen door opdrachtgever
I. Als Kroon Liften B.V. bereid en in staat is zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te komen, maar nakoming verhinderd wordt door een oorzaak die binnen
de risicosfeer van opdrachtgever ligt en die aan hem kan worden toegerekend, dan is opdrachtgever aansprakelijk voor de door Kroon Liften B.V. gederfde rente,
gemaakte kosten en geleden schade.
II. Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, blijven deze ter beschikking staan van opdrachtgever. Niet afgenomen zaken worden voor
rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen. Kroon Liften B.V. mag altijd gebruik maken van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW.

Artikel 17: Betaling
I. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van Kroon Liften B.V. of op een door opdrachtnemer aangewezen rekening.
II. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats:
a. bij balieverkoop contant; 
b. bij termijnbetaling:
- 30% van de totale prijs bij opdracht
- 65% van de totale prijs bij levering materiaal op locatie
- 5% van de totale prijs bij oplevering aan opdrachtgever. Indien de opdrachtgever een 5% waarborging hanteert dan zal deze ter vervanging zijn van de laatste 5% termijn. 
c. in alle overige gevallen binnen dertig dagen na factuurdatum.
III. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op verzoek van Kroon Liften B.V. een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor
betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Kroon Liften B.V. heeft in dat geval het recht
de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen.
IV. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op Kroon Liften B.V. te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van Kroon Liften B.V. of
de gerechtelijke schuldsanering op Kroon Liften B.V. van toepassing is.
V. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;
c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;
d. opdrachtgever (rechtspersoon) wordt ontbonden of geliquideerd;
e. opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de gerechtelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
VI. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever direct rente aan Kroon Liften B.V. verschuldigd.
De rente bedraagt 4% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle
maand.
VII. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever aan Kroon Liften B.V. alle buitengerechtelijke kosten
verschuldigd met een minimum van € 75,=.
VIII. Als Kroon Liften B.V. in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor
rekening van opdrachtgever.

Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
I. Na levering blijft Kroon Liften B.V. eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever:
a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten;
b. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;
c. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.
II. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.
III. Nadat Kroon Liften B.V. zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terug halen. Opdrachtgever staat opdrachtnemer toe de plaats
te betreden waar deze zaken zich bevinden.
IV. Als Kroon Liften B.V. geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan Kroon Liften B.V. te verpanden.

Artikel 19: Beëindiging
Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van Kroon Liften B.V. en Kroon Liften B.V. hiermee instemt, wordt
de overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. Kroon Liften B.V. heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies,
gederfde winst en gemaakte kosten. Deze zal minimaal 30% van de totale overeenkomst bedragen.

Artikel 20: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
I. Het Nederlands recht is van toepassing.
II. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
III. Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Kroon Liften B.V. neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het
dwingend recht. Kroon Liften B.V. mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.
IV. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.

Wat mag u van Kroon Liften verwachten

 • Van A tot Z

  Adviseren, ontzorgen, leveren, monteren en onderhouden.

 • Flexibel

  Breedste assortiment en op maat geleverd.

 • Onafhankelijk

  Wereldwijde en toonaangevende leverancier.

 • Technische kennis

  Wij zijn techneuten. Onze kennis is uw voordeel.

Technische vragen?

Niek staat graag voor u klaar

Neem contact op